Learn Together

“Knowledge is Endless to Learn”

1

ระบบออกแบบเสื้อแซว

2

ระบบองค์ความรู้

3

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1
ระบบออกแบบเสื้อแซว

ระบบออกแบบเสื้อแซวสำหรับวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้าของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

3
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศหอมแดงศรีสะเกษ
เกรดพรีเมี่ยม  จังหวัดศรีสะเกษ

 

2
ระบบองค์ความรู้

ระบบองค์ความรู้ผ้าพื้นเมืองสี่เผ่าไทย
จังหวัดศรีสะเกษ

 

#Sisaket4tribes

ชาติพันธุ์

ในจังหวัดศรีสะเกษ มีชุมชนหลายกลุ่มตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพ
ย้ายครัวเข้ามาของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ตั้งแต่ในอดีต ปัจจุบันยังคงปรากฏลักษณะเฉพาะทางกายภาพและวัฒนธรรมของกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่
กลุ่มคนดังกล่าวได้แก่ ชาวลาว ชาวเขมร ชาวกูย (หรือส่วยหรือกวย) และเยอ